Burgerbegroting 2019

In zijn vergadering van 13 december 2018 heeft de gemeenteraad van Jena met grote meerderheid de aanbeveling van de adviesraad voor burgerparticipatie gevolgd om de participatiebegroting vanaf 2019 voort te zetten in de vorm van een burgerbegroting. In de begroting wordt per begrotingsjaar een vast bedrag uitgetrokken, waarvan de besteding rechtstreeks door de bewoners kan worden bepaald volgens een aantal regels of statuten. De voorstellen moeten in de eerste plaats een investeringskarakter hebben, ten goede komen aan het grote publiek, de cohesie in de wijk/het stadsdeel versterken en zo mogelijk binnen twee jaar kunnen worden uitgevoerd.

Met zijn aanbeveling heeft de adviesraad de voorgestelde wijzigingen in de participatiebegroting, die tijdens het participatieproces van 2015 het vaakst werden genoemd, doorgevoerd. Op de vraag wat de participatieve begroting in de toekomst zou moeten bieden, werden de volgende punten het meest genoemd:

 • Moet meer betrekking hebben op concrete investeringsprojecten,
 • moet zorgen voor een internetportaal waar mensen kunnen discussiëren en stemmen,
 • moet voorzien in een vaste jaarlijkse begroting, over de besteding waarvan de burgers kunnen stemmen, en
 • de burgers meer mogelijkheden te bieden om hun eigen voorstellen te doen.
Logo Bürgerbudget Jena
Logo Bürgerbudget Jena

De belangrijkste informatie over de burgerbegroting

Het bedrag van de afzonderlijke begroting voor de inwoners van de stad Jena bedraagt 100.000 euro per jaar.

De burgerbegroting kan alleen worden gebruikt voor projecten en maatregelen die

 • liggen op het gebied van vrijwillige taken van de stad,
 • niet reeds zijn opgenomen in de begroting of het economisch plan van een gemeentebedrijf en
 • niet kunnen worden uitgevoerd door andere financieringsmogelijkheden (b.v. begroting van de districtsbesturen, algemene richtlijn inzake subsidies, richtlijn inzake bevordering van cultuur of richtlijn inzake bevordering van sport van de stad Jena).

De concrete vaststelling van het bedrag van de burgerbegroting vindt plaats met de financiële planning op middellange termijn van het begrotingsstatuut.

Indien de stad Jena een concept voor begrotingsbescherming moet opstellen, is zij verplicht de afzonderlijke burgerbegroting in het kader van de consolidatie op "0 €" vast te stellen.

Alle mensen die Jena mede vorm willen geven, mogen voorstellen indienen voor de besteding van de burgerbegroting. Opdat het voorstel geldig is en in stemming kan worden gebracht, is het verplicht de naam en de contactgegevens van de indiener te vermelden voor eventuele vragen.

Voorstellen kunnen worden toegezonden

 • schriftelijk door middel van een suggestiekaart of brief aan

Department of Urban Development and Environment
Centraal Coördinatiebureau voor Burgerparticipatie
Bij de Woede 26
07743 Jena,

vorm.

Suggestiekaarten zijn ook verkrijgbaar bij de burgemeesters van de plaatselijke districten.

Voorstellen voor de burgerbegroting kunnen het hele jaar door worden ingediend. De uiterste datum voor het in aanmerking nemen in de begroting van het lopende kalenderjaar is 30.06. van het jaar. Voorstellen die na deze datum worden ingediend, worden opgenomen in de volgende burgerbegroting.

De ontvangen voorstellen zullen door de stad Jena op hun geldigheid worden gecontroleerd. Dit neemt gewoonlijk vijf werkdagen in beslag. Alle ingediende voorstellen worden doorlopend op het portaal gepubliceerd of kunnen tijdens kantooruren worden ingezien op het centrale coördinatiebureau. Voor voorstellen die niet geldig zijn, is er een motivering van de stad Jena.

Voorstellen worden in stemming gebracht indien

 • binnen de indieningstermijn zijn ontvangen
 • de verantwoordelijkheid voor de uitvoering ligt bij de stad Jena,
 • zijn realiseerbaar binnen de komende twee jaar,
 • het bedrag van 10.000 euro per individuele maatregel niet overschrijden,
 • geen maatregel of project zijn die voor de lange termijn is ontworpen of permanente follow-upkosten met zich meebrengt,
 • het grote publiek te dienen en
 • betrekking hebben op het vrijwilligerswerk van de stad Jena, zoals werk met kinderen en jongeren, werk met ouderen, cultuur, sport, milieu en natuur, inrichting van de openbare ruimte, openbare orde en veiligheid, enz.

Voorstellen kunnen ook worden ingediend ten behoeve van verenigingen, sponsoren, organisaties en instellingen door natuurlijke personen, op voorwaarde dat zij ingezetenen van de stad Jena zijn.

Voorstellen worden niet in stemming gebracht indien zij

 • reeds zijn opgenomen in de begroting van het stadsbestuur of de bedrijfsplannen van de gemeentelijke bedrijven of
 • kunnen worden toegewezen aan de begroting van de districtsraden, de Algemene Toewijzingsrichtsnoer, de Culturele Stimuleringsrichtsnoer of de Sportstimuleringsrichtsnoer van de stad Jena.

Alle inwoners van Jena die minstens 16 jaar oud zijn, kunnen rechtstreeks beslissen welke voorstellen met de burgerbegroting zullen worden uitgevoerd.

In de periode van 19.08. - 10.09.2019 kunnen geregistreerde gebruikers stemmen via het onlineportaal of per stembiljet op vertoon van hun identiteitskaart. Op 14/09/2019 zal er een publieksevenement plaatsvinden waar ter plaatse kan worden gestemd. De geselecteerde voorstellen zullen aan het eind van het evenement worden bekendgemaakt.