Raad van Advies

Ter uitvoering van de richtsnoeren voor burgerparticipatie van de stad Jena heeft de gemeenteraad in zijn vergadering van 15.03.2017 besloten een adviesraad voor burgerparticipatie in te stellen. De onderbouwing werd voorbereid door de begeleidende groep, die zich reeds tijdens de ontwikkeling van de richtsnoeren had opgericht.

Procedure voor de oprichting van de adviesraad

Op 18.10.2017 heeft de gemeenteraad het inspraakstatuut voor de Adviesraad voor Burgerparticipatie (RvA) vastgesteld. In deze statuten worden de taken, de samenstelling en de werking van de adviesraad omschreven. De selectie van de vertegenwoordigers van de burgers geschiedde volgens een uitvoerige procedure. 2.000 inwoners, geselecteerd volgens statistische richtlijnen, werden persoonlijk benaderd om hen aan te moedigen deel te nemen aan de adviesraad. In totaal waren 186 mensen geïnteresseerd in de vijf beschikbare zetels in de adviesraad, dus werd voor alle belangstellenden een loting gehouden tijdens een evenement op 15 december 2017.

Taken van de adviesraad

Volgens zijn handvest heeft de Adviesraad voor burgerparticipatie de volgende verantwoordelijkheden:

  • Het adviseren van de gemeenteraad, het stadsbestuur en de burgers over de geplande participatieprocedures, met name wat betreft de keuze van de methoden, de vaststelling van de onderwerpen en de uitvoering;
  • Voortzetting van de participatieve begroting;
  • Ondersteuning van het stadsbestuur bij het bekendmaken van aanbiedingen voor burgerparticipatie;
  • Toezicht op de bijwerking of verdere ontwikkeling van de richtsnoeren;
  • Selectie van een externe partner voor de regelmatige evaluatie van de richtsnoeren.

Voorts kan de adviesraad op eigen initiatief voorstellen, suggesties en verklaringen of adviezen van deskundigen indienen, die op verzoek in de bevoegde commissies worden behandeld.

Samenstelling

De adviesraad bestaat uit 17 stemgerechtigde en acht adviserende leden.

Informatie over de vergaderingen van de adviesraad en alle relevante documenten zijn te vinden in het raadsinformatiesysteem van de stad Jena.

Publiek

De vergaderingen van de adviesraad zijn altijd openbaar en kunnen door belangstellende burgers worden bezocht.

Noot

Als gevolg van de voorschriften veroorzaakt door de Corona pandemie, kunnen er beperkingen zijn. Gelieve vooraf contact op te nemen met het bureau voor de coördinatie van de burgerparticipatie.

U kunt ook te allen tijde contact opnemen met het bureau voor de coördinatie van de burgerparticipatie als u problemen of suggesties hebt.