Formalny udział społeczeństwa

Formalna partycypacja obywatelska odnosi się do wszystkich możliwości uczestnictwa, które są oparte na ustawach, rozporządzeniach i innych przepisach prawnych.

Uzupełniając paragrafy 16 i 17 Kodeksu Samorządowego Turyngii (ThürKO), w październiku 2016 r. weszła w życie ustawa o postępowaniu w sprawie wniosków mieszkańców, petycji obywatelskich i decyzji obywatelskich (ThürEBBG).

Wniosek mieszkańców

W sprawach dotyczących własnej sfery działania mieszkańcy, którzy zostali

  • zamieszkują w Jenie od co najmniej trzech miesięcy, oraz
  • ukończyły 14 lat

mają prawo do składania wniosków o przyznanie statusu rezydenta. Jeśli w Jenie zostanie zebranych co najmniej 300 głosów, wniosek może zostać przedłożony radzie miasta, która bada go pod kątem dopuszczalności. Jeśli wszystkie wymagania są spełnione, rada miasta musi przedyskutować i podjąć decyzję w sprawie wnioskowanej sprawy w ciągu dwóch miesięcy od otrzymania wniosku.

Petycja obywatelska / referendum

Obywatele mogą składać petycje obywatelskie w sprawach leżących w ich sferze wpływów. Należy to złożyć na piśmie w urzędzie miasta, który w ciągu czterech tygodni sprawdza dopuszczalność.

Jeżeli petycja obywatelska zostanie przyjęta, w ciągu trzech miesięcy musi odbyć się referendum obywatelskie w głosowaniu tajnym. Pytanie dotyczące głosowania musi być sformułowane przez składającego petycję w taki sposób, aby można było na nie jednoznacznie odpowiedzieć "tak" lub "nie". Rada miejska może w ramach referendum obywatelskiego przedłożyć obywatelom do głosowania alternatywną propozycję dotyczącą tego samego tematu.

W Jenie referendum obywatelskie uważa się za przegrane, jeśli co najmniej 10% uprawnionych do głosowania odda ważny głos. Referendum ma moc uchwały rady miasta.

Udział społeczeństwa w planowaniu przestrzennym w mieście jest uregulowany w Kodeksie Budowlanym.

Zgodnie z § 3 ust. 1 BauGB należy jak najwcześniej poinformować społeczeństwo o ogólnych celach i zadaniach planowania, zasadniczo różnych rozwiązaniach, które mogą być brane pod uwagę przy przeprojektowaniu lub zagospodarowaniu terenu, oraz o prawdopodobnych skutkach planowania. Musi mieć przy tym możliwość wypowiedzenia się i omówienia sprawy. Dzieci i młodzież są również częścią społeczeństwa. Uwagi powinny być uwzględnione przy sporządzaniu projektu planu zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z § 3 ust. 2 BauGB projekty planów zagospodarowania przestrzennego wraz z uzasadnieniem i oświadczeniami środowiskowymi, które zdaniem gminy są niezbędne i są już dostępne, mają być wyłożone do publicznego wglądu na okres jednego miesiąca, jednak co najmniej na okres 30 dni lub, jeśli istnieje ważny powód, na odpowiednio dłuższy okres. Miejsce i czas trwania publicznego wyłożenia, a także informacje o tym, jakie rodzaje informacji o środowisku są dostępne, ogłasza się zgodnie z miejscowym zwyczajem z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem; przy tym zaznacza się, że w okresie wyłożenia można składać uwagi, a uwagi niezłożone w odpowiednim czasie mogą nie zostać uwzględnione przy podejmowaniu uchwały w sprawie miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego. Uwagi przedstawione w odpowiednim czasie są badane, a wynik badania jest przekazywany.

Poza Kodeksem Budowlanym istnieją dalsze regulacje dotyczące formalnego udziału społeczeństwa. Na przykład art. 10 ustawy o planowaniu przestrzennym reguluje terminy i wymóg interpretacji planów przestrzennych. Formalny udział jest również obowiązkowy w ocenach oddziaływania na środowisko, procedurach zatwierdzania planów i zatwierdzania dużych instalacji. Takie przypadki są jednak w Jenie raczej rzadkie.

Udział dzieci i nieletnich jest również uregulowany prawnie. Zgodnie z paragrafem 8 księgi VIII kodeksu społecznego, dzieci i nieletni powinni być włączani we wszystkie decyzje publiczne dotyczące młodzieży, które ich dotyczą, zgodnie z ich etapem rozwoju.