Rada Doradcza

W ramach realizacji wytycznych dotyczących partycypacji obywatelskiej miasta Jena, Rada Miasta na posiedzeniu w dniu 15.03.2017 r. podjęła decyzję o powołaniu rady doradczej ds. partycypacji obywatelskiej. Fundament został przygotowany przez grupę towarzyszącą, która powstała już w trakcie opracowywania wytycznych.

Procedura powoływania rady doradczej

W dniu 18.10.2017 roku Rada Miasta przyjęła statut partycypacyjny dla Rady Konsultacyjnej ds. Partycypacji Obywatelskiej (Advisory Board for Citizen Participation). Niniejszy regulamin określa zadania, skład i zasady funkcjonowania Rady Konsultacyjnej. Wybór przedstawicieli obywateli odbywał się w drodze skomplikowanej procedury. Z 2000 mieszkańców, wybranych zgodnie z wytycznymi statystycznymi, skontaktowano się osobiście w celu zachęcenia ich do udziału w radzie konsultacyjnej. Łącznie 186 osób było zainteresowanych pięcioma dostępnymi miejscami w Radzie Doradczej, dlatego też przeprowadzono losowanie dla wszystkich zainteresowanych podczas wydarzenia w dniu 15 grudnia 2017 roku.

Obowiązki Rady Doradczej

Zgodnie ze swoim statutem Rada Konsultacyjna ds. Partycypacji Obywatelskiej ma następujące obowiązki:

  • Doradzanie Radzie Miejskiej, Administracji Miejskiej i obywatelom w zakresie planowanych procedur partycypacji, w szczególności w odniesieniu do wyboru metod, ustalania tematów i realizacji;
  • Kontynuacja budżetu partycypacyjnego;
  • Wspieranie administracji miasta w upublicznianiu ofert udziału obywateli;
  • Monitorowanie aktualizacji lub dalszego rozwoju wytycznych;
  • Wybór partnera zewnętrznego do regularnej oceny wytycznych.

Ponadto rada doradcza może z własnej inicjatywy składać wnioski, sugestie i oświadczenia lub ekspertyzy, które na wniosek są rozpatrywane przez właściwe komisje.

Skład

W skład Rady Doradczej wchodzi 17 członków z prawem głosu i 8 członków doradczych.

Informacje o posiedzeniach rady doradczej oraz wszystkie istotne dokumenty znajdują się w systemie informacyjnym miasta Jeny.

Publiczne

Posiedzenia rady doradczej są zawsze jawne i mogą być odwiedzane przez zainteresowanych obywateli.

Uwaga

Ze względu na regulacje spowodowane pandemią Corony, mogą wystąpić ograniczenia. Prosimy o wcześniejszy kontakt z Biurem Koordynacji Partycypacji Obywatelskiej.

W każdej chwili mogą Państwo również skontaktować się z Biurem Koordynacji Partycypacji Obywatelskiej w sprawie wątpliwości i sugestii.